Gebruiksvoorwaarden


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van ons platform, dat onder andere toegankelijk is via de domeinnaam www.weggeefwinkel-etterbeek.brussels (zowel via een computer als via een mobiel apparaat) voor de diensten die worden aangeboden door de Weggeefwinkel van Etterbeek.

De diensten die de Weggeefwinkel van Etterbeek aanbiedt op het platform houden in dat er een virtueel uitwisselingsplatform ter beschikking wordt gesteld om advertenties te kunnen plaatsen en om de contacten tussen vragers en gevers van voorwerpen of diensten te vergemakkelijken.

Wij nodigen de gebruikers uit om de gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

Elke gebruiker die gebruik wil maken van onze platformen en diensten of er toegang tot wil krijgen moet de gebruiksvoorwaarden aanvaarden. Toegang tot de website door de gebruiker betekent dat die gebruiker de gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

Eventueel:

 • In geval van niet-aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden uit onderhavig contract, moet de gebruiker afzien van toegang tot onze platformen en diensten.
 • de Weggeefwinkel van Etterbeek behoudt zich het recht voor om de inhoud van de gebruiksvoorwaarden op elk moment en eenzijdig te wijzigen.

De hierna volgende reglementen en documenten maken integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden:

 • Deze gebruiksvoorwaarden
 • Het reglement betreffende de cookies

De Weggeefwinkel van Etterbeek wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Etterbeek, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is Oudergemlaan 113-115 in 1040 Etterbeek met het ondernemingsnummer: BE0207365610. Deze website wordt beheerd door de dienst Duurzame Ontwikkeling, die als volgt bereikbaar is: duurzaam.etterbeek@etterbeek.be of 02 627 27 87.


Definities

Website/platform: verwijst naar de website of het platform toegankelijk via het volgende URL-adres: www.weggeefwinkel-etterbeek.brussels en dat tot doel heeft om leden met elkaar in contact te brengen zodat ze voorwerpen en diensten kunnen uitwisselen in de vorm van een uitwisseling zonder financiële tegenprestatie.

Inschrijving: verwijst naar de online inschrijvingsprocedure die de gebruiker moet doorlopen op het platform van de Weggeefwinkel van Etterbeek om toegang te krijgen tot zijn profiel en tot de uitwisseling van voorwerpen en/of diensten. Tijdens die inschrijving maakt de gebruiker een gebruikersnaam en een persoonlijk account aan.

Lid (leden): de gebruiker wordt lid wanneer hij zich heeft geregistreerd en aangemeld op de website. Leden mogen slechts een profiel (account) per persoon hebben.

Gebruiker(s): deze term verwijst naar elke persoon die gebruikmaakt van de website of van een van de diensten die worden aangeboden door de website van de Weggeefwinkel van Etterbeek.

Vrager(s): deze term verwijst naar elke natuurlijk persoon die geldig is ingeschreven op de Weggeefwinkel van Etterbeek en die vragen voor voorwerpen en/of diensten plaatst.

Gever(s): deze term verwijst naar elke natuurlijk persoon die geldig is ingeschreven op de Weggeefwinkel van Etterbeek en die voorwerpen en/of diensten aanbiedt.

Adverteerder(s): deze term verwijst naar elke natuurlijk persoon die geldig is ingeschreven op de Weggeefwinkel van Etterbeek en advertenties plaatst.

Gebruikersnaam en paswoord: alle informatie die nodig is voor de aanmelding van een gebruiker op de website. Aan de hand van de gebruikersnaam en het wachtwoord krijgt de gebruiker toegang tot diensten die voorbehouden zijn aan de leden van de website. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Account: deze term verwijst naar het gebruikersaccount dat de contactgegevens en de details van de activiteit van de gebruiker bevat.

Voorwerp(en): elke voorwerp dat wordt gezocht of aangeboden door een gebruiker in het kader van een advertentie.

Advertentie(s): elke vraag naar een voorwerp en/of een dienst door een gebruiker op ons platform.

Categorie(ën): de verschillende categorieën waarin het toegelaten is om een advertentie te plaatsen.

Bod: elk antwoord op een advertentie via ons platform.

Moderatie: deze term verwijst naar het feit dat de Weggeefwinkel van Etterbeek de advertentie die de gebruiker plaatst moet goedkeuren.

Dienst: een dienst die gevraagd of aangeboden wordt door een gebruiker in het kader van een advertentie.

Uitwisseling(en): deze term verwijst naar de relatie tussen de vrager en de gever naar aanleiding van het contact dat zij leggen via ons platform wanneer zij het eens zijn geworden over de uitvoering van een dienst en/of de uitwisseling van een voorwerp.

Wet betreffende de persoonlijke levenssfeer: herroepen door de AVG/wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de diverse reglementen.


Gebruiksrecht

De gebruiker van ons platform kan zich registreren als adverteerder door het online inschrijvingsformulier in te vullen. De gebruiker kan zijn account op elk moment wijzigen en zich terugtrekken van het platform.

De gebruiker verzekert en verklaart op eer dat alle informatie, inclusief de contactgegevens, correct zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe om die informatie bij te werken via de accountpagina.

De gegevens die nodig zijn om zich aan te melden op het platform (gebruikersnaam, wachtwoord, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen in geen geval meegedeeld worden aan derden. Het account van de gebruiker die deze bepaling overtreedt kan zelfs verwijderd worden.

De wachtwoorden zijn versleuteld in de databank. Het is onmogelijk om die te achterhalen. Als de gebruiker zijn wachtwoord vergeet, kan hij het resetten (via een link die via e-mail wordt doorgestuurd).

Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van die gegevens. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk in geval van identiteitsfraude van een gebruiker.

Op ons platform kan de gebruiker advertenties raadplegen en erop reageren. Als de gebruiker geregistreerd is, kan hij ook zelf advertenties plaatsen op de Weggeefwinkel van Etterbeek als adverteerder.

De adverteerder kan op elk moment een advertentie die hij geplaatst heeft wijzigen of verwijderen. Zodra hij een advertentie heeft verwijderd, kan dat niet meer ongedaan gemaakt worden.

Naargelang het geval:

 • Een gebruiker die geen lid is heeft geen toegang tot de diensten die voorbehouden zijn aan leden. Daarvoor moet hij zich aanmelden aan de hand van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord.
 • Het platform stelt alles in het werk om een kwaliteitsvolle toegang tot zijn diensten te garanderen.

De Weggeefwinkel van Etterbeek is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die te wijten zijn aan een geval van overmacht dat tot gevolg heeft dat het netwerk of de server niet functioneren.

De toegang tot de diensten van het platform kan op elk moment onderbroken, opgeschort of gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht voor onderhoud of voor een andere reden.

De gebruiker mag geen vergoeding vragen voor de onderbreking, opschorting of wijziging van onderhavig contract.

De gebruiker kan contact opnemen met de website via e-mail naar duurzaam.etterbeek@etterbeek.be of telefonisch op het nummer 02 627 27 87.


Duur

Het contract wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf het moment dat het lid onderhavige gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.


Ontbinding

Het lid kan het contract op elk moment ontbinden via de website van de Weeggeefwinkel aan de hand van de daartoe voorziene procedure (onder voorbehoud van eventuele specifieke bepalingen die zijn opgenomen in de algemene gebruiksvoorwaarden).


Gebruik van de website

Aanbod of vraag van diensten of voorwerpen: de formulering van de vraag van het lid vermeldt in het bijzonder de categorie, het voorwerp en de kenmerken van de verwachte gift, dienst of bruiklening, de geografische perimeter waarin de dienst moet worden uitgevoerd, met name het grondgebied van de gemeente Etterbeek.

De vrager is vrij om een bod dat hem wordt gedaan al dan niet te aanvaarden.

De gever en de vrager worden het eens over de plaats waar de uitwisseling of de dienst zal plaatsvinden. Ze verbinden zich er beiden toe om de uitwisseling uit te voeren op het grondgebied van Etterbeek.


Publicaties

Via de website kunnen de leden advertenties plaatsen.

Het platform modereert de publicaties en behoudt zich het recht voor om bepaalde publicaties te weigeren als die de gebruiksvoorwaarden niet naleven zonder dat het zich daarvoor moet verantwoorden bij het lid.


De advertenties

De adverteerder kan op elk moment een advertentie die hij geplaatst heeft wijzigen of verwijderen.

Advertenties blijven in principe 90 dagen op ons platform staan op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden nageleefd worden en dat de adverteerders hun advertenties niet zelf hebben verwijderd.

De advertenties die door de adverteerder op ons platform worden geplaatst moeten de hierna vermelde regels respecteren. Wij behouden ons het recht voor om advertenties die deze voorwaarden niet respecteren te verwijderen.

De advertenties moeten in de meest geschikte categorie geplaatst worden.

De titel en de tekst van de advertenties mogen niet misleidend, onnauwkeurig of verkeerd zijn.

De titel en de tekst van de advertenties moeten de voorwerpen en diensten die aangeboden of gevraagd worden duidelijk en correct omschrijven, in het bijzonder de kenmerken en de naam.

De foto's in de advertentie moeten steeds betrekking hebben op de voorwerpen en diensten die aangeboden of gevraagd worden. Het is niet toegelaten om in de advertenties foto's te plaatsen die het auteursrecht of het portretrecht van derden schenden zonder toestemming van die derden.

Advertenties mogen slechts een keer geplaatst worden, ongeacht de categorie of het account die worden gebruikt. Het is niet toegelaten om eenzelfde advertentie te verwijderen en opnieuw aan te maken zolang die advertentie niet verlopen is.

De advertenties mogen geen voorbehoud bevatten voor wat de authenticiteit van de aangeboden voorwerpen of taken betreft.

De advertenties mogen geen louter commerciële en/of publicitaire boodschappen bevatten om een onderneming of een dienst van derden rechtstreeks of onrechtstreeks te promoten.

De advertenties mogen geen andere zoekertjeswebsites vermelden en geen links bevatten naar dat soort websites. Ook links die bedoeld zijn om reclame-inkomsten te genereren via kliks zijn verboden in de advertenties.

Wanneer hij een advertentie plaatst, moet de gebruiker rekening houden met de (niet-exhaustieve) voorbeelden van niet-toegelaten inhoud op ons platform en met de bepalingen in verband met de intellectuele eigendomsrechten van derden zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

Van de gebruikers wordt verwacht dat zij de wetten en reglementen kennen die van toepassing zijn op de voorwerpen of de taken die zij aanbieden, vragen of raadplegen. Voordat zij een advertentie plaatsen, moeten de adverteerders zich ervan vergewissen dat de voorwerpen of diensten die zij aanbieden of vragen uitgewisseld mogen worden in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen. In geval van twijfel raden wij hen aan om meer inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde overheden.


Het profiel

Om onze website te kunnen gebruiken, moet je je inschrijven met de volgende gegevens:

 • Je e-mailadres
 • Je gebruikersnaam
 • Een wachtwoord.

Enkel je pseudoniem worden aan bezoekers van de website getoond. Enkel personen die jou contacteren in verband met een advertentie krijgen jouw e-mailadres te zien en alleen als je die persoon een antwoord stuurt. 

Je profiel is beveiligd met een wachtwoord dat je zelf kiest. Dat wachtwoord is versleuteld: de beheerders van de website kunnen het jou dus in geen geval bezorgen als je het vergeet.

Voor elk lid wordt een geolokalisatie uitgevoerd om te laten zien waar het voorwerp of de dienst zich bevindt op het grondgebied van Etterbeek. Het lid kan op elk moment de parameters van zijn account wijzigen. De geolokalisatie van het lid wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Het adres dat het lid opgeeft wordt enkel ter informatie getoond wanneer hij een advertentie aanmaakt of wijzigt en wordt niet bewaard.


Foto-inhoud

Het lid voegt foto's toe. Hij is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij ter beschikking stelt van de andere gebruikers. De publicatie op het platform van de Weggeefwinkel van Etterbeek kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een garantie van de Weggeefwinkel van Etterbeek over de oorsprong, de waarheidsgetrouwheid of de kwaliteit van het aangeboden voorwerp en/of dienst.


De diensten

De uitwisseling van diensten die wordt aangeboden in het kader van het platform is strikt beperkt tot een occasionele uitwisseling van korte duur.

De uitwisseling van diensten tussen leden mag niet ingaan tegen de geldende arbeidswetgeving. Leden die het platform gebruiken en/of vervalsen voor professionele en/of commerciële doeleinden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving uitgesloten worden. De Weggeefwinkel van Etterbeek kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van zijn leden in verband met de arbeidswetgeving.

De uitwisseling van diensten die overeenstemmen met prestaties die normaal uitgevoerd worden door gereglementeerde beroepen is verboden (bijvoorbeeld taxi, medische beroepen, enzovoort).

De uitwisseling van diensten valt onder de gebruikelijke burenhulp. Personen die als werkloze zijn ingeschreven moeten hun deelname aan die activiteiten dus niet aangeven (voor zover het over een occasionele uitwisseling van korte duur gaat).

Leden zijn verplicht om voor de uitvoering van elke dienst na te gaan of zij een verzekeringspolis hebben die hun aansprakelijkheid dekt voor alle schade die zij zouden kunnen veroorzaken in het kader van een dienst.


De bruikleningen

Voorwerpen die geleend worden moeten door het lid teruggeven worden in de staat waarin ze zich bevonden op het moment dat die voorwerpen ontleend werden. Enkel het lid is aansprakelijk. Een lid dat een gemotoriseerd voertuig wil uitlenen (zoals een wagen of een motor) moet bij zijn verzekeraar nagaan of zijn verzekeringspolis dat soort bruikleningen dekt.

De duur van de bruiklening wordt vooraf vastgelegd tussen de leden.

De weggeefwinkel van Etterbeek stelt zijn gebruikers een bruinleenovereenkomst ter beschikking om die uitwisseling te vergemakkelijken en te begeleiden.


Het niet-toegestane gebruik van ons platform

Het is niet toegelaten om de volgende inhoud of een link naar de volgende inhoud te publiceren op ons platform, in het bijzonder in de advertenties en evaluaties:

 • Inhoud van pornografische aard of inhoud die op een andere manier ingaat tegen de openbare orde en de goede zeden;
 • Inhoud die discrimineert op basis van nationaliteit, religie, etnische oorsprong, politieke opinie, geslacht of seksuele geaardheid;
 • Kwetsende, beledigende, dreigende, uitdagende, intimiderende (vooral seksueel) inhoud;
 • Onjuiste, misleidende of onvolledige inhoud;
 • Inhoud die bedoeld is om een derde te pesten;
 • Inhoud die persoonsgegevens van een derde of de verwerking van die gegevens bevat;
 • Inhoud die als spam wordt beschouwd;
 • Inhoud die virussen, malware of andere software bevat die de dienst of de rechten en belangen van de gebruikers kunnen schaden;
 • Inhoud die de goede werking van de infrastructuur van ons platform op een onredelijke manier te zwaar belast of verstoort;
 • Inhoud die commerciële activiteiten inhoudt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Inhoud die aanzet tot illegale activiteiten of een illegale activiteit vormt;
 • Inhoud die de intellectuele eigendomsrechten, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of elk ander recht van de Weggeefwinkel van Etterbeek, zijn gebruikers of derden schendt.
 • Inhoud die betrekking heeft op producten of diensten waarvan de handel of de levering in strijd is met de geldende wetgeving en reglementering of die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering of beperking;
 • Inhoud die de Weggeefwinkel van Etterbeek redelijkerwijs kan beschouwen als niet-conform voor elke andere reden die hierboven niet wordt genoemd.

De inhoud van onze platformen mag door de gebruiker niet verspreid worden, met uitzondering van de links naar de advertenties.

De gebruiker mag geen substantiële onderdelen van de inhoud van de databank van de advertenties ontlenen of hergebruiken, noch niet-substantiële onderdelen van de inhoud van de databank van de advertenties ontlenen of hergebruiken in de zin van de wet betreffende de databanken tenzij hij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van de Weggeefwinkel van Etterbeek.

De gebruiker mag geen louter commerciële boodschappen verspreiden op onze platformen tenzij hij daarvoor schriftelijke toestemming heeft gekregen.

De gebruiker mag ons platform enkel gebruiken zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden.


Misbruik van onze platformen en bijhorende gevolgen

Je kunt ons een bericht sturen in verband met misbruik van ons platform, bijvoorbeeld als je inhoud ontdekt die niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden (via e-mail naar duurzaam.etterbeek@etterbeek.be of telefonisch op het nummer 02 627 27 87).

We kunnen dan beslissen om al dan niet de volgende maatregelen te nemen zonder verantwoording

 • De betreffende inhoud verwijderen;
 • De toegang tot onze diensten en platformen opschorten, beperken of intrekken voor de gebruiker die misbruik heeft gemaakt, in het bijzonder door zijn account op te schorten of te verwijderen.

De Weggeefwinkel van Etterbeek behoudt zich het recht voor om gerechtelijke vervolgingen in te stellen en om, voor zover het misbruik van ons platform schade heeft veroorzaakt, een schadevergoeding te eisen van de betrokken gebruiker.

De Weggeefwinkel is overigens geen partij of op geen enkele manier betrokken bij de uitvoering van de transacties tussen gebruikers of tussen gebruikers en derden. Om die reden moeten gebruikers hun conflicten of conflicten met derden onderling oplossen zonder tussenkomst van de Weggeefwinkel van Etterbeek.


Aansprakelijkheid

Voor zover de wet dat toelaat, sluit de Weggeefwinkel van Etterbeek alle verantwoordelijkheid uit voor elke vorm van schade die de gebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks leidt of heeft geleden door het gebruik van de dienst, door de niet-beschikbaarheid van ons platform of van bepaalde onderdelen van ons platform, door onjuiste informatie op ons platform, door het gebruik van voorwerpen of de uitvoering van taken door bemiddeling van ons platform, door wijzigingen aan de diensten en/of wijzigingen van ons platform.

De Weggeefwinkel van Etterbeek wijst in elk geval alle aansprakelijkheid af in geval van bijzondere, onrechtstreekse en nevenschade die verband houdt met het gebruik en de werking van de dienst of van onze platformen, waaronder in het bijzonder aantasting van de eer en de reputatie, het verlies van winst of het verlies van persoonsgegevens.

De Weggeefwinkel van Etterbeek is een dienstverlener die diensten levert die erin bestaan informatie te stockeren die geleverd wordt door een bestemmeling van de dienst in de zin van artikel XII. 19, §1 van het wetboek van economisch recht. Dat houdt in het bijzonder in dat de Weggeefwinkel noch de macht, noch de verplichting heeft om een controle uit te oefenen van de wettelijkheid van de aangeboden of gevraagde voorwerpen of taken in de advertenties of van de bekwaamheid om een contract te sluiten of van de bekwaamheid van de gebruikers in het algemeen.

De Weggeefwinkel van Etterbeek kan niet garanderen dat de voorwerpen en diensten die worden aangeboden of gevraagd door de adverteerders op ons platform op alle punten overeenstemmen met de verwachtingen van de gebruiker. De gebruikers erkennen dat de Weggeefwinkel van Etterbeek geen interimkantoor, betalend bureau voor arbeidsbemiddeling of een ander soort van tewerkstellingsbedrijf is.

Aangezien de meeste inhoud van ons platform uitgaat van de andere gebruikers, kan de Weggeefwinkel van Etterbeek niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de acties van gebruikers, onder andere:

Wat betreft:

 • De juistheid en de nauwkeurigheid van de advertenties en andere boodschappen;
 • De kwaliteit, de zekerheid en de wettelijkheid van aangeboden of gevraagde voorwerpen of taken.

De Weggeefwinkel van Etterbeek stelt alles in het werk zodat onze platformen en de dienst voortdurende toegankelijk zijn. We kunnen de beschikbaarheid en de veiligheid van de dienst echter niet garanderen.

Door onze platformen en diensten te gebruiken, ontslaat de gebruiker ons uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid die zou voortvloeien uit het gebruik van welke website of dienst van derden ook waartoe hij toegang zou krijgen via onze platformen of onze diensten die ze hosten.

De gebruiker ontslaat ons van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van derden met betrekking tot schade geleden door:

 • Het sluiten van een overeenkomst op basis van een advertentie
 • Het gebruik van voorwerpen of taken aangeboden via onze platformen


Behandeling van klachten

In geval van klachten over de werking van de dienst, kan de gebruiker ons contacteren via het e-mailadres duurzaam.etterbeek@etterbeek.be. De gebruiker moet een klacht indienen bij de Weggeefwinkel van Etterbeek binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen twee maanden na vaststelling van een gebrek in verband met de dienst.

Klachten moeten zo volledig mogelijk zijn en duidelijk omschreven worden. Wanneer je een klacht indient, moet je het woord “klacht” vermelden in het onderwerp van je e-mail.

Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, zullen wij een ontvangstbevestiging sturen en zullen wij proberen om zo snel mogelijk opnieuw contact met je op te nemen in functie van de oplossing voor het probleem. Wij doen ons best om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

Wat je persoonsgegevens betreft, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@etterbeek.be of per brief naar het volgende adres: Functionaris voor gegevensbescherming, gemeentebestuur, Oudergemlaan 113-115 in 1040 Etterbeek.


Lek

In geval van een beveiligingslek wordt de Gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur op de hoogte gebracht. Wij contacteren je enkel in geval van een groot risico.


Andere bepalingen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het advertentiecontract. Mondelinge overeenkomsten zijn niet bestrijdbaar.

Als wij een of meerdere bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden niet onmiddellijk toepassen, kan daar niet uit worden afgeleid dat wordt afgezien van welke rechten dan ook.

Als een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden nietig zijn, dan tast dat de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

De gebruiksvoorwaarden en het advertentiecontract vormen het geheel van het contract tussen de Weggeefwinkel en jou en vervangt alle andere overeenkomsten. De gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die voortvloeien uit alle diensten van de Weggeefwinkel evenals eventuele geschillen die eruit zouden voortvloeien moeten begrepen en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Wij proberen om alle eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit die overeenkomsten in der minne te regelen alvorens die voor de rechtbank te brengen die bevoegd is om daarover te berechten in Brussel. Als de gebruiker dat wil, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van BeCommerce.